En viktig del av hur vi arbetar för att säkerställa ansvar är vårt ramverk för att genomföra due diligence-bedömningar. Ultimate Nordic följer Dalema-gruppens övergripande ramverk för säkerhetsbedömningar vid inköp och produktion av varor av vårt eget märke. Detta ramverk grundar sig på FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter (UNGP) och OECD:s riktlinjer för multinationella företag.

Vårt arbete med kontrollprocesser är förankrat i organisationen och vi har tydliga regler för hur vi arbetar för att upprätthålla ansvarsfulla affärsmetoder. Våra etiska riktlinjer för de leverantörer som omfattas av våra inköpsavtal innehåller tydliga bestämmelser för hur leverantörer ska uppträda, och vi har också inrättat rutiner för att bedöma och godkänna leverantörer.

På vår leverantörshanteringsplattform Worldfavor har vi en fullständig och riskfri översikt över vår leveranskedja. Detta hjälper oss att rikta insatserna mot de områden där risken är störst samt att genomföra åtgärder som återspeglar de utmaningar som vi står inför i varje enskilt fall. Vi får data från leverantörernas självrapportering via våra frågeformulär, rapporter från revisioner som utförs av vårt systerföretag Opal Trading och insikter från revisioner från tredje part (t.ex. amfori BSCI). Vår plattform för leverantörshantering finns också tillgänglig för våra leverantörer så att dessa får insikt och kan arbeta med förbättringar i sin verksamhet.