På Ultimate Nordic arbetar vi för att främja goda arbets- och miljöförhållanden i våra leverantörskedjor. Det vill vi göra i nära samarbete med våra leverantörer och partners och för att tydliggöra vad vi förväntar oss har Ultimate Nordic utarbetat riktlinjer för etisk handel. Riktlinjerna omfattar grundläggande krav för mänskliga rättigheter, arbetsrätt och miljö.

Våra leverantörer ska leverera varor och tjänster till Ultimate Nordic som är producerade i enlighet med riktlinjerna. Leverantörerna ska även förmedla och följa upp riktlinjerna med sina underleverantörer.

På begäran av Ultimate Nordic ska leverantören kunna dokumentera att riktlinjerna följs. Detta kan ske genom självdeklaration, uppföljande intervjuer med Ultimate Nordic och/eller kartläggning av arbetsförhållandena på produktionsplatsen. Om Ultimate Nordic önskar kartlägga underleverantörer är leverantören skyldig att lämna namn och kontaktuppgifter.

Vid brott mot de etiska riktlinjerna kommer Ultimate Nordic i samarbete med leverantören att upprätta en plan för att åtgärda bristerna. Sanering ska ske inom skälig tid. Uppsägning av avtalet sker endast om leverantören efter upprepade förfrågningar inte visar en vilja att rätta till situationen. Sociala och miljömässiga standarder kommer att tillmätas vikt vid val av nya leverantörer.